Skip to Content
smilene revisorer.

XHTML for revisorer

Hvilke krav er der til revisor i forbindelse med indførelse af European Single Electronic Format (ESEF).

 I forbindelse med forespørgsel til ESEF oplyses det, at revisor skal undersøge om XHTML-årsrapporten er i overensstemmelse med ESEF-anvisninger og regler.

Kommissionen har bedt udvalget for europæiske revisionsorganer (CEAOB) om at undersøge, hvordan revisionen af ESEF kunne udføres i praksis samt udarbejde en vejledning.

Det må forventes at revisor forholder sig til:

 • Der anvendes en taksonomi som er dækkende for virksomheden som aflægger årsrapport

 • At opmærkningen sker til de rigtige ”felter” i taksonomien

 • At opmærkningen sker i det rigtige ”format (tal & tekst)”

 • At der er sammenhæng mellem saldobalance og XHTML-årsrapporten

 • Underbygger opmærkningen af XHTML-årsrapporten hensigten med ESEF - nemlig at styrke gennemsigtigheden på kapitalmarkederne ved at gøre data mere tilgængelige for analytikere, investorer og andre interessenter.

 • Anvendelse af de muligheder der ligger i brugen af HTML formatet.

 • Udvidelse af IFRS-taksonomien med ekstra elementer

XBRL og revisorer

De fleste revisorer i Danmark har nu været i berøring med indberetning af XBRL Regnskaber og har dermed fået erfaring med indberetning af regnskaber.

Der er overordnet 2 måder, at indberette XBRL regnskaber på:

Der kan nu ske indberetning for selskaber omfattet af regnskabsklasse B, C, og D(IFRS regnskab), og der er to forskellige muligheder:

 • Den første er Regnskab Basis, hvor man taster regnskabsdata direkte ind på virk.dk – altså bruger systemet online. Systemet sørger så for, at indberetningen sker i det digitale regnskabsformat – XBRL – og i PDF. Det er foreløbigt kun virksomheder i kategori B, som kan benytte sig af denne løsning.

 • Den anden er Regnskab Speciel, hvor man kan indberette den godkendte årsrapport i XBRL-format. Årsrapporten kan så i færdigt digitalt format uploades til Erhvervstyrelsens server og dermed afleveres i det rigtige format.

Programmet XBRL TakeOff kan bruges til den sidste løsning - enten som køb af software til installation i egen virksomhed eller som mail-service, hvor du indsender et Excel-regneark og modtager det færdige XBRL-dokument fra os til direkte indsendelse til Erhvervsstyrelsen.

Vores program kan også udskrive det udarbejdede regnskab i et læsbart format kaldet IXBRL. Dette vil så være direkte sammenligneligt med dit udarbejdede regnskab.

Revisors valg af system til indberetning af XBR Regnskaber.

Er række revisorer har været ude og købe eller udviklet et system til indberetning af XBRL regnskaber og har oplevet manglede fleksibilitet og tilpasningsmuligheder i deres tilkøbte system og har derfor i stor udstrækning tilpasse der skrevne årsregnskab til det tilkøbte system. Hvis revisor ved en tilpasning af regnskabet vurdere at regnskabet ikke længere er retvisende har det vist sig meget tidskrævende at tilpasse indberetningen af XBRL Regnskabet og i visse tilfælde benytte et andet XBRL system. Nogle revisorer har oplevet at hele processen ved udarbejdelse af årsregnskabet er ændret og dermed meget tidskrævende.

De resterende revisorer har valgt at se tiden an og benyttet Regnskab Basis. Anvendelse af Regnskabs Basis medfører en øget tidsanvendelse, hvis det skal indberettes af revisor. Ved anvendelse af Regnskabs Basis skal revisor være opmærksom på, at der i Regnskab Basis dannes et regnskab som er det Erhvervsstyrelsen offentliggør. Der er en række begrænsninger i Regnskabs Basis som ikke vil blive ændret og på sigt vil blive nedlagt.

XBRL Takeoff programmer giver følgende fordele:

XBRL logo der pointer ud at dette er vigtigt fakta om XBRL-Takeoff. Punkt 1
 • Oversætter Excel til XBRL-sprog

 • Indeholder ”intelligent” søgeproces i Excel-dokumentet, så det tilpasses brugeren

 • Danner XBRL dokument

 • ”Husker” netop dit format til brug for næste års regnskab

 • XBRL dokument kan dannes ud fra en standard regnskab, hvilket betyder en meget kort produktionstid.

 • Kan tilpasses andre programmer/regneark og ERP platforme

 • Kan tilpasses opdateringer fra E&S uden store udviklingsomkostninger

 • Udskriften er læsbar og direkte sammenlignelig med dit udarbejdede årsregnskab til f.eks. kontrol af ”XBRL regnskabet”

 • XBRL viewer til kontrolbrug

 • Flersprogede regnskaber kan uden problemer indberettes

Besøg T Rasmussen Revision og brugen af XBRL Programmer.

 

 

Hvornår skal der indsendes til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen?

De nye regler vil finde anvendelse første gang for årsrapporterne for 2020, som offentliggøres i 2021.

For årsrapporterne for regnskabsår, der starter fra og med 1. januar 2022, der offentliggøres i 2023, bliver opmærkning af regnskabsnoter også obligatorisk.

XBRL og store virksomheder.

Større virksomheder skal være opmærksomme på, at de allerede nu kan have pligt til at indsende XBRL regnskaber for deres dattervirksomheder (B-virksomheder).
XBRL til store virksomheder.Læs mere

XHTML IFRS regnskaber og koncernregnskaber

Virksomheder som har pligt til at aflægge årsrapport efter IFRS regnskabsstandard skal være opmærksomme på...
XBRL til IFRS regnskaber og koncernregnskaber.Læs mere

 
XBRL Takeoff (c) 2011 | Tlf. +45 2169 8669 | Email tr@xbrl-takeoff.com